Beleidsplan

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Mei 2014, beleidsplan downloaden klik hier

Hoofdstuk I

Doel van de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart:
Aan de Hospice Dedemsvaart een bijdrage te leveren voor het functioneren en voortbestaan van de hospice als een zodanige bestemming in het dorp dat deze gedragen wordt door de bevolking van Dedemsvaart en de directe omgeving.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
o de bevolking van Dedemsvaart en de directe omgeving door het stimuleren van de betrokkenheid in de vorm van donaties
o fondswerving
o bedrijven benaderen
o revenuen van het vermogen van de stichting
o subsidies en donaties
o het beheren van gelden die de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart uit erfstellingen, legaten of schenkingen heeft verkregen of nog zal verkrijgen ten behoeve van de Hospice in Dedemsvaart
o alle andere ten dienste staande wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur van de Stichting Hospice Dedemsvaart vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur van de Stichting Hospice Dedemsvaart. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt – herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens vacature hij heeft benoemd.

Bestuursvergaderingen / besprekingen
Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

Financiële administratie
De penningmeester voert de financiële administratie van de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart.

Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
o Subsidies en donaties;
o Schenkingen, erfstellingen en legaten;
o Revenuen van het vermogen van de stichting;
o Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer vermogen
Bij het beheer van de gelden worden risico’s zoveel mogelijk vermeden. Het vermogen wordt ondergebracht in spaarrekeningen en deposito’s.

Besteding vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden besteed ten behoeve van de Hospice te Dedemsvaart, Stichting Hospice Dedemsvaart, gevestigd te Dedemsvaart, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland, onder nummer 57185336.
Tevens kan de stichting vrienden van Hospice Dedemsvaart eventuele andere hospices en aanverwante instellingen en algemeen nut beogende instellingen in Dedemsvaart en omgeving ondersteunen.

Hoofdstuk ll

Fondsenwerving
Één van de manieren om fondsen te werven is via vaste bijdragen van donateurs. De bijdrages van deze donateurs, waarvan een register wordt bijgehouden door de penningmeester, worden periodiek geïnd (veelal door automatische incasso). Donateurs worden periodiek op de hoogte worden gehouden van het doen en laten van de stichting in de achterliggende periode.
Daarnaast probeert de stichting door het behalen van publiciteit haar doelstellingen te realiseren en fondsen te verkrijgen.

Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan een kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Begroting
De begroting wordt jaarlijks opgesteld op basis van de gevraagde exploitatie van de Hospice.
Voor de begroting klik hier.