ANBI verantwoording

Naam volgens statuten van 25 februari 2014:

(Statutaire) doelstelling:

Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

De stichting heeft ten doel: het financieel en anderszins ondersteunen van de Hospice te Dedemsvaart, als onderdeel van de stichting: Stichting Hospice Dedemsvaart, gevestigd te Dedemsvaart, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland, onder nummer 57185336, alsmede al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen. Tevens kan  de stichting eventuele andere hospices en aanverwante instellingen en algemeen nut beogende instellingen in Dedemsvaart en omgeving ondersteunen.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart is als volgt samengesteld:

Bianca Takens-Nanning, voorzitter
Margreet Rooth, penningmeester
Astrid Ramaker, secretaris
Simone Breet, algemeen lid                                                                                        

Website adres:  www.vriendenhospicededemsvaart.nl

E-mailadresinfo@vriendenhospicededemsvaart.nl

 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 60104538

 RSIN:  8537.66.964

 ANBI-status: Toegekend per 25 februari 2014.

Beloningsbeleid van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Personeel in tijdelijke / vaste dienst
Bij de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart is geen personeel in tijdelijke / vaste dienst.

Beloning bestuurders
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bij de “in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten” kan een onderscheid gemaakt worden in reiskosten en overige kosten.
Voor de vergoeding van reiskosten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voor het bijwonen van bestuursvergaderingen worden de reiskosten niet vergoed.
  • reiskosten die verband houden met oriënterende bezoeken dan wel van representatieve aard zijn, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • reiskosten die een directe relatie hebben met sponsoractiviteiten ten behoeve van  Hospice Dedemsvaart zijn declarabel.
  • ingeval voor het vervoer gebruik gemaakt wordt van een eigen auto, bedraagt de vergoeding per km € 0,19.

Alle overige gemaakte kosten, die een directe relatie met de aard van de werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart, zijn in principe declarabel. Hierbij valt te denken aan kosten van representatieve aard, zoals bloemen en porti, enveloppen etc. Parkeerkosten worden vergoed in combinatie met declarabele reiskosten.

Beloning (overige) vrijwilligers
Aan de vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden geen vrijwilligersvergoedingen toegekend.

Dedemsvaart, mei 2014.